Upute za prijavu sažetaka

Podnošenje prijedloga za izlaganje
Pozivamo sve koji žele izložiti svoja iskustva u vezi supervizije da prijave izlaganje. Prijedlog možete podnijeti samo online, putem stranice prijave sažetaka.

Prijavljivanje izlaganja, radionica ili okruglih stolova je moguće do 1. 2. 2018. Nakon ovog roka neće biti moguće prijaviti izlaganje.

Prije prijave sažetka, potrebno je prijaviti (registrirati) sebe i popuniti podatke o autoru / autorima putem stranice za prijavu sudionika.

Prijavljeni radovi će biti recenzirani a prvi autor će biti obaviješten o odluci Programskog odbora o prihvaćanju rada do 10.2. 2018.

U program i knjigu sažetaka uvrstit će se samo radovi prihvaćeni za izlaganje čiji autori uplate kotizaciju najkasnije do 20. 2. 2018.

Budući da je broj radova koji može biti izložen ograničen, kako bismo omogućili što većem broju autora da izlože svoj rad, jedna osoba može biti prvi ili jedini autor u samo jednom radu.

Upute za pripremu sažetaka:
Opseg sažetka mora biti od 1.600 do 1.800 znakova, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije.

Sažetak se upisuje u predviđeni prostor na stranici prijave sažetaka u kojeg nije moguće upisati više od 1800 znakova zajedno s razmacima.

Sažeci empirijskih radova trebaju slijediti sljedeću strukturu:

 1. Sažetak treba biti napisan na hrvatskom jeziku
 2. Potrebno je odabrati oblik izlaganja
  Ime i prezime autora, ustanova u kojoj radi, email adresa
  Kontakt autor (Autor izlagač) upisuje svoj kontakt telefon i svoju e-mail adresu
  Naslov izlaganja (najviše 70 znakova s razmacima)
  Kod empirijskih radova tekst sažetka treba sadržavati jasno izložen cilj istraživanja, opis metodologije, glavne rezultate i interpretaciju
 3. Sažeci neće biti lektorirani, već će biti objavljeni u obliku u kojem su predani.

Za upite i nedoumice u vezi prijave rada i sažetka molimo kontaktirati Petru Kožljan.
Tel: 01/4895-812  ili E-mail: supervizija-konferencija@pravo.hr

Rok za prijavu radova: 17.02.2018.

Obavijest o prihvaćanju radova: 20.02.2018.

IDI NA PRIJAVU SAŽETAKA